AMICI CIPRIANI DE RORE

Printversie


Doelstelling

De “Amici Cipriani De Rore” zijn een groep mensen die zich enthousiast betrokken voelen bij de muziek van De Rore.

De “Amici Cipriani De Rore” willen iedereen, die geïnteresseerd is in de figuur en componist Cypriaan De Rore en die van zijn muziek houdt, de mogelijkheid geven om met elkaar in contact te treden.

Aan het lidmaatschap van de “Amici” zijn geen verplichtingen verbonden. Zich lid maken is een manier om zich achter het idee te plaatsten dat de muziek van De Rore er toe doet en dat het belangrijk is dat deze muziek in ons collectief geheugen blijft.

Het idee tot oprichten van de “Amici” is ontstaan in de “Werkgroep De Rore” in Ronse, geboorteplaats van De Rore. Het is echter geenszins de bedoeling om de “Amici” een louter lokaal karakter te geven. Men wil deze integendeel zo breed mogelijk verpreiden, internationaal zelfs.

Zoveel mogelijk de muziek van De Rore tot klinken brengen moet zeker één van de hoofdbetrachtingen zijn. Wij willen een stimulans zijn om dit in de best mogelijke omstandigheden en met de meest mogelijke kennis van zaken te laten gebeuren. Op dit gebied is er nog enorm veel werk te doen. Een noodzakelijke hulp hierbij is het aantrekken van mensen die een gedegen kennis van zaken hebben. Hierbij denken we aan muzikanten die er een erezaak van maken om zich zeer grondig voor te bereiden en te documenteren alvorens tot een uitvoering te besluiten. Ook de inbreng van wetenschappers/musicologen is van enorm belang. Hun hulp is voor de verfijning van de uitvoering van De Rore's muziek onmisbaar. Het zou dus prachtig zijn indien ook deze mensen tot de "Amici" zouden toetreden.

Tenslotte willen de “Amici” Cypriaan De Rore niet voorop plaatsen als dé componist. De “Amici” zijn er van doordrongen dat een werk van eender welke componist – en dus ook deze van De Rore - ingebed is in zijn tijd, dat het gevoed wordt door voorbeelden en zelf voorbeeld is voor anderen. Het is dus logisch dat het in ere houden van de uitstekende muziek van De Rore maar evenzeer deze van zijn tijdgenoten één van de grootste betrachtingen van de Amici Cipriani De Rore is.



Lidmaatschap

Wenst u een "Amicus Cipriani De Rore" (*) te worden ? Dit kunt u door lid te worden van de "Amici Cipriani De Rore. Hiertoe richt u een eenvoudige aanvraag aan de "Werkgroep De Rore" (zie "Contact" hieronder).

Indien u ons tevens uw contactgegevens meedeelt (adres, telnr., e-mail, ...) dan we kunnen we u blijvend op de hoogte houden van de activiteiten van de Werkgroep De Rore.

Het lidmaatschap is vrij. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden. Zowel een individueel persoon als een vereniging kan lid worden.

En verder ...

De webpagina
Ledenlijst bevat de namen van de leden.
Ook uw naam kan hier worden bijgevoegd maar enkel met uw toestemming. Dit geldt eveneens voor uw contactgegevens.
Hebt u een eigen webstek dan zullen we deze graag bij uw naam vermelden.

Indien u hierover van idee zou veranderen dan kan u ons hierover steeds schrijven. Wij zullen dan de nodige wijzigingen aanbrengen.

____________________________________
(*) "Amicus" is Latijn voor "vriend". Alzo "Amicus Cipriani De Rore" = "Vriend van Cypriaan De Rore"



Contact

Contactadres

Jan Leconte
Cultuurbeleidscoördinator Stad Ronse
Coördinator Cultuurcentrum De Ververij Ronse
Wolvestraat 37
9600 Ronse 
Belgium
Tel.: +32 55 23 27 94

e-mail : jleconte[at]ronse.be
www.ronse.be



Pagina aangemaakt : 14/03/2009
Eigen code : #01_Amici